Berichten

27 februari 2023

Terugblik 2022 en vooruitblik 2023

10 Januari 2023

Het bestuur van Waterlicht wenst iedereen een veilig, prettig en gezond 2023.

Het Omgangsbeleid dat per direct van kracht is, zal daar aan bijdragen. Schroom niet een van de bestuursleden te benaderen met vragen en ideeën.

Preventie- en integriteitsbeleid

Omgangsregels Stichting Waterlicht

Algemene omgangsregels:

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is/zijn en discrimineer niet.

• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
• Ik val een ander niet lastig.
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts)positie.
• Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• Zodra iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt hier op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen Stichting Waterlicht wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van Stichting Waterlicht geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Via deze link naar de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen elke sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwens- persoon. De vertrouwenspersoon is mevrouw Ariane Buining, zij is te bereiken via vertrouwen@waterlicht.nl.  

Aannamebeleid

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan Waterlicht niet haar doelstelling invullen.


Uitgangspunt is dat iedereen die Stichting Waterlicht een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure
De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van stichting Waterlicht, waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.

Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.


22 februari 2022
Waterlicht is heel blij met haar sponsors. Wil jij ook een vermelding op onze sponsorpagina?
Stuur een mailtje, dan bespreken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Januari 2022
Het dagelijks bestuur van Stichting Waterlicht bestaat uit:

Het bestuur is bereikbaar via email: info@waterlicht.nl, of via de contact pagina.